UX Design – från ett buzzword till ett måste

Det som länge har varit ett vagt buzzword inom IT-världen har utvecklats till något som många känner till och arbetar med. Men hur många kan förklara vad UX Design faktiskt innebär och hur man arbetar med det i sin organisation?

En bra användarupplevelse och ökad kundnöjdhet är en prioritet i många bolags digitala transformation och begreppet UX Design har tack vare det vuxit och fått ett starkare fäste de senaste åren. Men UX Design är fortfarande ett begrepp som utvecklas och omformuleras, vilket ofta resulterar i misstolkningar och felaktiga antaganden om begreppet. Det sträcker sig från missuppfattningar av syftet till oklarheter kring implementering och tidsestimering. Så vilka är de mest vanligt förekommande missuppfattningarna, och hur bör man egentligen arbeta med UX Design?

Tre vanliga missuppfattningar

  1. UX är inte UI
    UX Design är inte samma sak som UI (User Interface) Design. Ett levererat User Interface kan i många fall vara ett resultat av UX Design, men det är inte alltid det och det är aldrig det enda resultatet. Ett UI har inom det digitala länge varit det som användaren möter när den kommer till exempelvis en hemsida, men ett designat User Interface bygger – förhoppningsvis – på ett en rad andra UX-aktiviteter som leder fram till detta resultat.
  1. UX är inte ett steg i processen
    UX Design ska inte genomföras som ett separat steg i ett utvecklingsprojekt. Att som designer komma in för att ”göra UX” är i många fall en omöjlig uppgift utan rätt förutsättningar. UX Design är en process med flera steg som behöver arbetas med på många nivåer i en organisation. UX Design har ett brett spektra som idealt sett tar grund redan på en strategisk nivå och som finns med i en produkts eller tjänsts hela livscykel.
  1. UX handlar inte bara om användarna
    Inom UX Design lyfter man alltid vikten av att designa för användaren. UX Design handlar dock inte bara om användaren utan är även ett viktigt verktyg för att möta ett företags affärs- och effektmål. En UX Designer måste tänka strategiskt samtidigt som hen designar med fokus på den tänkta användaren. Målet är att förena företagets mål med kundnytta. I takt med att rollen får ett starkare fäste ökar kravet på förståelsen för business och strategi.

Vad är UX?

Om man frågar ett flertal personer vad UX Design är får man med stor sannolikhet en variation av svar. Definitionen kan variera och är i många fall vag och svårbegriplig, även inom branschen.

I grund och botten omfattar User Experience Design alla aspekter av slutanvändarens interaktion med företaget, dess tjänster och produkter. Det handlar om användarupplevelser i form av subjektiva känslor och attityder.

Designprocessen

Som tidigare nämnt bör arbetet med UX påbörjas redan på en strategisk nivå och därefter genomsyra flera delar av organisationen. Processen innehåller en rad olika aktiviteter som sträcker sig från User research och strategi fram till leverans och implementering. De olika aktiviteterna varierar beroende på projekt.

Genomgående är designprocessen agil där olika faser överlappar och teamet rör sig fram och tillbaka mellan områden samt itererar resultat regelbundet. Processen anpassas utefter projektets förutsättningar vilket gör det formbara arbetssättet betydande.

UX Design innehåller bevisligen många delar och med detta faller det naturligt att rollen som UX Designer kan innebära olika saker. Beroende på organisation kan du axla flera av rollerna alternativt specialisera dig på ett specifikt område så som prototyping, motion design eller visuell design för att nämna några. Vi har möjlighet att variera hur vi benämner rollen och hur vi arbetar – samtidigt som vi upprätthåller vårt uppdrag att skapa meningsfulla upplevelser för användaren.

Involvera era användare

Begreppet UX kan uppfattas som något diffust. Vi vill gärna konkretisera, bryta ner och applicera frameworks för att förstå, men det är viktigt att tänka på att användare är människor och därmed tar de beslut styrt av logik men också baserat på känslor. Detta bör man ta hänsyn till och undersöka med hjälp av exempelvis användartester. Att involvera användare genomgående är viktigt. Underskatta inte möjligheten att få feedback på din design från ett tidigt stadie. En iterativ process är en nyckelfaktor till att skapa en funktionell produkt. Att ha test som en central del i processen bidrar till att man kan validera beslut och därmed undvika att styras av subjektiva bedömningar. Användarcentrerad design existerar för att minska gapet mellan den som skapar produkten och den som ska använda produkten.

Hur uppnår man bra UX?

När man tillämpar UX Design är det av stor vikt att ha ett holistiskt perspektiv. Fokus bör läggas på samtliga touchpoints av en produkt. Upplevelsen skapas inte enbart vid interaktionen, utan genomgående från användarens initiala tankar om produkten till slutgiltiga reflektioner. Många aspekter spelar in så som möjliga kontexter och tänkbara användningssituationer. Som UX Designer är det viktigt att fråga sig varför. Varför säger användaren att de vill ha den här funktionen? Varför beskriver de tjänsten som krånglig? Problemen som nämns tyder ofta på någonting större, och för att skapa den bästa lösningen bör dessa underliggande faktorer identifieras.

UX Design vs grafisk design

UX Design är mycket mer än färg och form. Det sträcker sig längre än att bestämma radien på en knapps rundade hörn och färgen på den förklarande texten. Tilltalande estetik skapar inte själv en bra produkt. UX Design är byggstenen som är nödvändig för att möta användarens behov, beteenden och drivkrafter i den produkt man levererar. Värt att nämna är att man dock inte ska underskatta kraften av grafisk design och dess inverkan på upplevelsen. Ju fler känslor en produkt väcker ju större är chansen att användaren lägger den på minnet. Med grafisk design kan vi kommunicera den funktionalitet vi tagit fram, men också lyfta fram produktens brand, tonalitet och estetik och därmed uppnå vår eftersökta användarupplevelse.

UX Design och digital transformation

I många fall kan man behöva argumentera för vikten av UX Design i organisationer och verksamheter. Först när hela organisationen sätter värde i detta buzzword kan störst resultat uppnås. Vi lever i en värld där upplevelser just nu blir mer komplexa i takt med att information och teknologi utvecklas, och förväntningarna på dessa upplevelser är höga. Alla organisationer och verksamheter har en user experience, dock är det inte alla som väljer att designa den. De som inte gör det halkar efter. Användarupplevelsen och en ökad kundnöjdhet är och bör vara en huvudfråga för bolag i sin digitala transformation. Och det är nu hög tid att inse att UX Design är svaret.

Inläggsförfattare: Victor Petersson, UX Designer på Sopra Steria.

Lämna en kommentar